Bestuursmededeling

Aan: fokkers en dekreu-eigenaren van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

Door de Raad van Beheer (RvB) werden in verband met de coronacrisis meerdere mails verstuurd met aangepaste regels en adviezen omtrent het fokken van stamboomhonden.

Onderstaand geven we aan hoe het bestuur de adviezen met ingang van direct implementeert in het Verenigingsfokreglement (VFR).

ECVO oogonderzoek

De RvB heeft aangegeven dat de geldigheidsduur van de oogonderzoeken met drie maanden wordt verlengd tot en met 1 juni 2020.
Omdat een oogonderzoek bij ons twee jaar geldig is, heeft het bestuur besloten om de geldigheidsduur van oogonderzoeken, die na 1 januari 2020 zijn verlopen, te verlengen tot en met 1 juni 2020. Als de RvB deze regel weer aanpast, zal het bestuur zich ook hier weer over beraden. Als uw situatie net anders is, bestaat de mogelijkheid om per geval dispensatie aan te vragen op grond van het VFR.

Leeftijdsgrens voor het fokken met een teef die al eerder een nest heeft gehad

De RvB is voornemens deze grens van 8 jaar tot 9 jaar te verhogen. Het bestuur gaat voorlopig in dit voornemen mee.
Zodra de RvB deze aanpassing opneemt in het Kynologisch Reglement, zullen wij als bestuur dit punt voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering van de VHNK.

De RvB geeft de volgende toelichting:
“Tot 17 april 2020 was het fokken met een teef waaruit eerder pups zijn geboren ouder dan 8 jaar een kynologisch strafbaar feit, te weten strijd met artikel VIII.1 lid 3 Kynologisch Reglement (KR). Het verhogen van de leeftijd naar 9 jaar betekent dat met ingang van 17 april 2020 fokkers, die een teef inzetten bij de fokkerij, die ouder is dan 8 jaar, doch jonger kan 9 jaar niet tuchtrechtelijk zullen worden vervolgd. Het bestuur loopt daarmee vooruit op een nog door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer goed te keuren wijziging van het KR, die wel vooruitlopend daarop in het KR is opgenomen om hierover geen onduidelijkheid te laten ontstaan”.

Exterieurverslagen / gedragsverklaring

Als men, tijdens de periode waarin geen tentoonstellingen worden gehouden, niet kan voldoen aan de exterieur- en gedragsregels
van ons VFR, dan kan men per geval dispensatie op het VFR aanvragen.

Dispensatie op het VFR kan aangevraagd worden mits:

  • De hond minimaal één geldig keurverslag heeft
  • Daarin geen negatieve opmerking staat over gedrag
  • Alle gezondheidsonderzoeken aantoonbaar zijn uitgevoerd
  • De resultaten van de gezondheidsonderzoeken voldoen aan de regels van het VFR.
Nestbezoeken

Gedurende de coronacrisis worden geen nestbezoeken uitgevoerd. De Informatiecommissie neemt contact op met de fokker om de gegevens van het nest door te nemen. Deze gegevens worden in het clubregister opgenomen met de vermelding dat er geen nestbezoek heeft plaatsgevonden in verband met de coronacrisis.

Nestkeuring 2020

De nestkeuring is afgelast. Omdat het praktisch gezien dit jaar niet meer mogelijk is om op een latere datum een nestkeuring te organiseren, zal de nestkeuring van 2020 worden samengevoegd met die van 2021. Dan worden dus de nesten geboren in 2018 en 2019 beide uitgenodigd. We denken aan een datum in april 2021.

Symposium en clubmatch

Het Symposium voor buitenlandse clubs is afgelast. De symposiumcommissie en het bestuur achten het niet verantwoord om in november met vertegenwoordigers uit een 10-tal landen wereldwijd een grote bijeenkomst te houden. Het symposium zal nu worden gehouden in november 2021, waarschijnlijk op 5 of 12 november, weer de dag voorafgaand aan de clubmatch.

De kampioenschapsclubmatch op 8 november 2020 gaat voorshands door. Daarbij gaan we ervan uit dat de overheidsmaatregelen dit dan toelaten. Wel hebben we besloten de inschrijving pas open te stellen per 1 september 2020.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar: secretaris@kooikerhondje.nl

Het Bestuur