Concept statuten op ledendeel beschikbaar

Zoals in het mededelingenblad nr 4/2023 is aangegeven kunt u vanaf nu de concept statuten in het ledendeel – mapje Statuten terugvinden. Onder andere door de wijzigingen in de statuten zijn ook aanpassingen in het huishoudelijk reglement noodzakelijk.

In de documenten vindt u 2 kolommen (oud versus nieuw). Zo is het gemakkelijk voor iedereen te zien welke wijzigingen worden voorgesteld ten opzichte van de huidige statuten en het huishoudelijk reglement.
In het concept HHR zijn onder ander de artikelen 6,7 en 8 (taakomschrijving dagelijks bestuur) geschrapt. De taakomschrijving wordt in een separaat document beschreven en zal binnenkort op het ledendeel ter info worden geplaatst.
Tevens vindt u ter kennisname het bestuursreglement dat door het bestuur is vastgesteld op 4 januari j.l.

Indien u vragen c.q. opmerkingen of aanvullingen heeft verzoeken wij u deze uiterlijk voor 24 februari 2024 aan de secretaris van de vereniging kenbaar te maken.

Voor een compleet tijdpad van wijziging statuten en huishoudelijk reglement verwijzen wij u naar het stukje in de MB nr 4/2023.