Algemene Ledenvergadering

Loading Map....

Wanneer
13 May 2023
13:30-17:00

Locatie Hotel De Witte Bergen


CONVOCATIE
Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 13 mei 2023
Aanvang vergadering 13:30 uur

In verband met de planning dient u zich persoonlijk vooraf – voor 6 mei 2023 – aan te melden voor deze vergadering via deze website.
Deze ALV is alleen toegankelijk voor (gezins)leden van de vereniging. Introducés zijn niet toegestaan.


Stukken t.b.v. de vergadering

De betreffende stukken * staan op het ledengedeelte van onze website.

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Notulen van de ALV van 21-05-2022 *
 3. Bestuursmededelingen
 4. Goedkeuring Jaarverslagen over 2022
  1. Secretariaat *
  2. Informatiecommissie *
  3. Toetsingscommissie *
  4. Evenementencommissie *
  5. Redactie van het Mededelingenblad *
 5. Financiën (De betreffende stukken staan uiterlijk 21 april 2023 op het ledengedeelte van onze website)
  1. Verslag penningmeester over 2022 *
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening 2022 / decharge verlening aan het bestuur.
  4. Vaststelling begroting 2023
  5. Benoeming kascontrolecommissie
  6. Vaststellen contributie 2024
 6. Voortgang Fit2Breed
 7. Taakopdracht commissie Databeheer *
 8. Voordracht erelid
 9. Bestuursverkiezing
  In 2023 zijn aftredend mw. L.M. Adams, mw. C. Cop-Bronkhorst, mw. R.H. Ludema-Huitema.*
  Mw. L.M. Adams en mw. R.H. Ludema-Huitema stellen zich hierkiesbaar.
  Mw. C. Cop-Bronkhorst stelt zich niet herkiesbaar.

  1. Het bestuur stelt voor mw. L.M. Adams te herbenoemen.
  2. Het bestuur stelt voor mw. R.H. Ludema-Huitema te herbenoemen.
  3. Het bestuur stelt voor dhr. A.T.G. van Geijlswijk, ter invulling van de vacature als bestuurslid te benoemen.

   
  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken