Algemene Ledenvergadering

Map Unavailable

Wanneer
17 Apr 2021
13:30-16:30


Convocatie

Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op 17 april 2021

Aanvang vergadering 13.30 uur.

I.v.m. de corona-ontwikkelingen wordt de Algemene Ledenvergadering digitaal via Zoom gehouden.

U dient zich persoonlijk vooraf – uiterlijk 10 april 2021 – aan te melden voor deze vergadering. Deze ALV is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging.

Deelnemers die zich persoonlijk hebben aangemeld via de website krijgen per e-mail een uitnodiging om deel te kunnen nemen aan de vergadering. In deze e-mail is tevens een instructie opgenomen m.b.t. het gebruik van Zoom.

De agenda van de ALV is beperkt gebleven tot die onderwerpen waarover een besluit van de ALV nodig is.
Mocht u vragen hebben m.b.t. de agendapunten voor de ALV dan verzoeken wij u deze van tevoren schriftelijk in te sturen via secretaris@kooikerhondje.nl. Het verzoek om deze in te dienen vóór 10 april 2021. Dit bevordert een efficiënte vergadering.

Aanmelden is niet meer mogelijk


Ingekomen stukken

De ingekomen stukken en amendementen ten behoeve van de ALV van 17-04-21 a.s. zijn te vinden op het ledengedeelte van de website in het mapje:

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24-10-2020
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Goedkeuring Jaarverslagen over 2020
  1. Secretariaat
  2. Informatiecommissie
  3. Toetsingscommissie
  4. Evenementencommissie
  5. Redactie van het mededelingenblad
  6. Ledenadministratie
 6. Financiën
  1. Verslag penningmeester over 2020
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening 2020 / decharge verlening aan het bestuur
  4. Vaststelling begroting 2021/2022
  5. Benoeming kascontrolecommissie
  6. Vaststellen contributie 2022
   Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2022.
 7. Wijziging koopovereenkomst
 8. Voortgang ontwikkeling fokkerijbegeleidingsmodule Fit2Breed
 9. Bestuursverkiezing
  In 2021 zijn aftredend dhr. F.A.M. van Dorp en voorzitter mw. K. Ueckert.
  Dhr. F.A.M. van Dorp en mw. K. Ueckert stellen zich herkiesbaar.

  1. Het bestuur stelt voor dhr. F.A.M. van Dorp te herbenoemen
  2. Het bestuur stelt voor mw. K. Ueckert als voorzitter te herbenoemen
  3. Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de Ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op aan deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering deel te nemen