Algemene Ledenvergadering / Lezing

Loading Map....

Wanneer
21 May 2022
Hele dag

Locatie Hotel De Witte Bergen


Let op: per 23-4-22 zijn twee zaken aan dit evenement toegevoegd:

 • Een lezing voorafgaande aan de ALV
 • ALV agendapunt 7 (geel gearceerd)
CONVOCATIE
Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 21 mei 2022

Voorafgaand wordt een lezing gehouden door mevrouw S. van der Made over de grote nieuwe wereld van de pup.

Lezing

Aanvang lezing 13.30 tot 14.30 uur

In verband met de planning dient u zich persoonlijk vooraf – voor 14 mei 2022– aan te melden voor deze lezing via deze website.
Deze lezing is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés zijn niet toegestaan.

Algemene Ledenvergadering

Aanvang vergadering 15:00 uur

In verband met de planning dient u zich persoonlijk vooraf – voor 14 mei 2022 – aan te melden voor deze vergadering via deze website.
Deze ALV is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés zijn niet toegestaan.


Stukken t.b.v. de vergadering

De betreffende stukken * staan op het ledengedeelte van onze website.

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Notulen* van de ALV van 20 november 2021
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Goedkeuring Jaarverslagen over 2021*
  1. Secretariaat
  2. Informatiecommissie
  3. Toetsingscommissie
  4. Evenementencommissie
  5. Redactie van het Mededelingenblad
 6. Financiën*
  1. Verslag penningmeester over 2021
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening 2021 / decharge verlening aan het bestuur.
  4. Vaststelling begroting 2022/2023
  5. Benoeming kascontrolecommissie
  6. Vaststellen contributie 2023
   Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2023. Voor (gezins)leden die een factuur wensen te ontvangen en/of geen incasso hebben afgegeven, wordt € 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
   Voor leden in het buitenland die het mededelingenblad op papier ontvangen gaat met ingang van 2023 i.v.m. de hoge portokosten het bedrag dat extra betaald moet worden van € 7,50 naar € 12,50.
 7. Normenmatrix
 8. Voortgang Fit2Breed
 9. Bestuursverkiezing
  In 2022 zijn aftredend mw. M.H. Kleinjan-Matena, dhr. H.C.M. Boerkamp, dhr. W.C. v.d. Hoeven.
  Mw. M.H. Kleinjan-Matena en de heren H.C.M. Boerkamp en W.C. v.d. Hoeven stellen zich herkiesbaar.

  1. Het bestuur stelt voor mw. M.H. Kleinjan-Matena te herbenoemen.
  2. Het bestuur stelt voor dhr. H.C.M. Boerkamp te herbenoemen.
  3. Het bestuur stelt voor dhr. W.C. v.d. Hoeven te herbenoemen.

   
  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken