Kaart wordt geladen…

Wanneer
01-04-2017
13:00 – 17:00

Locatie
Hotel De Witte Bergen


CONVOCATIE

Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op 1 april 2017

Voorafgaande zal mw. C.M. Snels en mw. A. Straaijer een lezing/workshop verzorgen over
“Het gebruik van het clubregister en ZooEasy”.

Aanvang lezing: 13.00 uur
Aanvang vergadering: 14.30 uur

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2016 (opgenomen in Mededelingenblad 2017-1)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Goedkeuring Jaarverslagen over 2016
  • Secretariaat
  • Informatiecommissie
  • Toetsingscommissie
  • Evenementencommissie
  • Redactie van het mededelingenblad
  • Demonstratieteam
 6. Financiën
  • Verslag penningmeester over 2016
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Goedkeuring jaarrekening 2016
  • Décharge verlening aan het bestuur
  • Vaststelling begroting 2017/2018
  • Benoeming kascontrolecommissie
  • Vaststellen contributie 2018

  Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2018.

 7. Goedkeuring gewijzigde taakopdracht voor de commissie Informatievoorziening, fokkerij, gezondheid en gedrag (huidig 2007 en voorstel 2017)
  Na een evaluatie is deze taakopdracht op enkele punten aangepast.
  Deze aanpassingen behoeven de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
  Het bestuur vraagt u in te stemmen met de aangebrachte wijzigingen.

 8. Wijzigingen Verenigingsfokreglement
  (zie bijlage Mededelingeblad 2017-1)

 9. Bestuursverkiezing
  In 2017 zijn aftredend mw. C. Cop-Bronkhorst, mw. R.H. Ludema-Huitema en dhr. A. van der Hoek.
  Mw. C. Cop-Bronkhorst en mw. R.H. Ludema-Huitema stellen zich herkiesbaar.
  Dhr. A.van der Hoek is niet herkiesbaar.

  • Het bestuur stelt voor mw. C. Cop-Bronkhorst te herbenoemen
  • Het bestuur stelt voor mw. R.H. Ludema-Huitema te herbenoemen
  • Het bestuur stelt voor mw. L.M. Adams ter invulling van de vacature als bestuurslid te benoemen

  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken