Kaart wordt geladen…

Wanneer
08-04-2018
13:00

Locatie
Hotel De Witte Bergen


Convocatie

Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op 8 april 2018

Voorafgaande zal S. van der Wagen een lezing verzorgen. Mevrouw van der Wagen is oud-docent bij O&O, kynologisch instructeur en gedragstherapeut en zal praten over “Het opvoeden van je hond – een leven lang”

Aanvang lezing 13.00 uur. Aanvang vergadering 14.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2017 (opgenomen in dit blad)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Goedkeuring Jaarverslagen over 2017
  1. Secretariaat
  2. Informatiecommissie
  3. Toetsingscommissie
  4. Evenementencommissie
  5. Redactie van het mededelingenblad
  6. Demonstratieteam
 6. Financiën
  1. Verslag penningmeester over 2017
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening 2017 / decharge verlening aan het bestuur
  4. Vaststelling begroting 2018/2019
  5. Benoeming kascontrolecommissie
  6. Vaststellen contributie 2019
  7. Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2019
 7. Wijziging statuten (zie Mededelingenblad)
  Het bestuur vraagt u in te stemmen met de voorgestelde wijziging statuten
 8. Wijziging koopovereenkomst (zie Mededelingenblad)
  Het bestuur vraagt u in te stemmen met de voorgestelde wijziging koopovereenkomst
 9. Populatie analyse
 10. Benoeming erelid
 11. Bestuursverkiezing
 12. In 2018 zijn aftredend dhr. F.A.M. van Dorp en voorzitter mw. K. Ueckert.
  Dhr. F.A.M. van Dorp en mw. K. Ueckert stellen zich herkiesbaar

  1. Het bestuur stelt voor dhr. F.A.M. van Dorp te herbenoemen
  2. Het bestuur stelt voor mw. K. Ueckert als voorzitter te herbenoemen

  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet
  schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de
  kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen

 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken.