Algemene Ledenvergadering

Kaart niet beschikbaar

Wanneer
29 jun 2021
19:30-21:30


Convocatie

Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op dinsdag 29 juni 2021

Aanvang vergadering 19:30 uur.

I.v.m. de corona ontwikkelingen wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal via Zoom gehouden.

U dient zich persoonlijk vooraf – uiterlijk 22 juni 2021 – aan te melden voor deze vergadering via deze website. Deze ALV is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging.

Deelnemers die zich persoonlijk hebben aangemeld via de website krijgen per e-mail een uitnodiging om deel te kunnen nemen aan de vergadering. In deze e-mail is tevens een instructie opgenomen m.b.t. het gebruik van Zoom.


Toen deze convocatie is opgesteld om in het mededelingenblad nr. 2 van 2021 te kunnen worden gepubliceerd, was de verwachting dat er onvoldoende tijd zou zijn om een voorstel voor wijziging van het Verenigingsfokreglement gereed te hebben voor behandeling in de ALV van 29 juni 2021. Door extra inspanning van informatiecommissie en bestuur is het nu toch mogelijk voorstellen ter bespreking voor te leggen. De agenda is daarom aangepast. Deze luidt nu als volgt.

Stukken t.b.v. de vergadering

De betreffende stukken staan op het ledengedeelte van onze website.

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Financiën
  1. Verslag penningmeester over 2020
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening 2020 / decharge verlening aan het bestuur
  4. Vaststelling begroting 2021/2022
  5. Benoeming kascontrolecommissie
  6. Vaststellen contributie 2022
   Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2022.
 3. Voorstellen tot wijziging van het Verenigingsfokreglement ter bespreking
  1. Het VFR ongewijzigd handhaven.
  2. Voorstel dat was voorgelegd aan de ALV van 18 april 2020 en gepubliceerd in mededelingenblad 2020 nr.1. In verband met de coronamaatregelen kon deze vergadering niet doorgaan. Voor de online op 24 oktober 2020 gehouden ALV is dit punt van de agenda afgevoerd.
  3. Amendement dat door 8 fokkers is ingediend voor de ALV van 17 april 2021, die weer online moest worden gehouden; ook toen was dit punt niet geagendeerd.
  4. Voorstel van het bestuur dat in samenspraak met de indieners van het amendement en de informatiecommissie is opgesteld.

  Over deze voorstellen wordt nu de mening van de leden gevraagd.
  Vervolgens zullen bestuur en informatiecommissie een definitief voorstel voor wijziging voorleggen aan een komende ALV.

 4. Rondvraag
 5. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op aan deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering deel te nemen