Algemene Ledenvergadering

Kaart wordt geladen...

Wanneer
11 mei 2019
13:00-17:00

Locatie Hotel De Witte Bergen


Convocatie
Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op 11 mei 2019

Voorafgaande zal Gesien Broekhuijsen een lezing verzorgen over “Socialisatie versus overprikkeling”.
Zij is kynologisch instructeur, gedragstherapeut en zelf actief in de Dogfrisbeesport. Daarnaast is ze gespecialiseerd in Treibbal, flyball, speuren en zoeken.

Aanvang lezing 13.00 uur.
Aanvang vergadering 14.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2018 (opgenomen in het laatste Mededelingenblad)
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Goedkeuring Jaarverslagen over 2018
 6. a. Secretariaat
  b. Informatiecommissie
  c. Toetsingscommissie
  d. Evenementencommissie
  e. Redactie van het mededelingenblad

 7. Financiƫn
 8. a. Verslag penningmeester over 2018
  b. Verslag kascontrolecommissie
  c. Goedkeuring jaarrekening 2018 / decharge verlening aan het bestuur.
  d. Vaststelling begroting 2019/2020
  e. Benoeming kascontrolecommissie
  f. Vaststellen contributie 2020

  Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2020.

 9. Wijziging statuten
 10. Na de wijziging van de statuten vorig jaar bleek dat de naam van onze Vereniging verkeerd is vermeld in de statuten. Er staat Vereniging Het Nederlands Kooikerhondje, in plaats van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje. Deze fout is erin geslopen bij de wijziging daarvoor, waarbij het lidmaatschap van de Vereniging Raad van Beheer is geregeld. Dit is toen niet opgevallen.
  Bij de actepassering van de wijziging die vorig jaar heeft plaatsgevonden bleek dat dit niet zonder besluit van de ALV kan worden gewijzigd.
  Voorgesteld wordt daarom artikel 1.1. van de statuten zodanig te wijzigen dat de naam van de Vereniging weer wordt vermeld als: Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje.

  Het bestuur vraagt u in te stemmen met de voorgestelde wijziging statuten.

 11. Wijziging VFR
 12. Betreft 1.7. begripsbepalingen en definities van het VFR

  F. Gedragsverklaring
  OUD: d. er meer dan vijf keuringen zijn geweest en er in meer dan twee daarvan een negatieve opmerking over het gedrag is gemaakt en de eigenaar door middel van twee rapportages, die zijn opgesteld door twee verschillende gedragsbegeleiders van de Vereniging Alpha (welke is aangesloten bij de Raad van Beheer), aantoont dat de hond toch een voldoende stabiel karakter heeft.

  NIEUW: d. er meer dan vijf keuringen zijn geweest en er in meer dan twee daarvan een negatieve opmerking over het gedrag is gemaakt en de eigenaar door middel van twee rapportages, die zijn opgesteld door twee verschillende gedragsbegeleiders van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (de beroepsvereniging voor gediplomeerde hondengedragstherapeuten, voorheen Alpha), aantoont dat de hond toch een voldoende stabiel karakter heeft.

  Het bestuur vraagt u in te stemmen met de voorgestelde wijziging VFR.

 13. Voortgang ontwikkeling fokkerijbegeleidingsmodule
 14. Benoeming erelid
 15. Bestuursverkiezing
 16. In 2019 zijn aftredend mw. M.H. Kleinjan-Matena en dhr. H.C.M. Boerkamp.
  Mw. M.H. Kleinjan-Matena en dhr. H.C.M. Boerkamp stellen zich herkiesbaar.

  a. Het bestuur stelt voor mw. M.H. Kleinjan-Matena te herbenoemen.
  b. Het bestuur stelt voor dhr. H.C.M. Boerkamp te herbenoemen.
  c. Vooruitlopend op het aftreden van mw. C. Cop-Bronkhorst in de ledenvergadering van 2020, wordt voorgesteld haar beoogd opvolger, de heer J. Rip, met ingang van 1 januari 2020 te benoemen tot bestuurslid. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreƫerd dat de heer Rip met ingang van het nieuwe boekjaar de administratie gaat voeren.

  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 17. Rondvraag
 18. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken.