Algemene Ledenvergadering

4mei2024
Tijd: 13:00
Locatie: Koninklijke EHBO vereniging Kwikstaartlaan 28 3704 GS Zeist
CONVOCATIE
Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 4 mei 2024

Op een andere locatie:
Koninklijke EHBO vereniging
Kwikstaartlaan 28
3704 GS Zeist
 
Aanvang vergadering 13:00 uur
 
In verband met de planning dient u zich persoonlijk vooraf – vóór 27 april 2024 – aan te melden voor deze vergadering via deze website.
Deze ALV is alleen toegankelijk voor (gezins)leden van de vereniging. Introducés zijn niet toegestaan.


Agenda

* De bijlagen staan op het Ledengedeelte, mapje ALV – ALV 2024
 

 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Ingekomen stukken*
 3. Bestuursmededelingen
  • Koopovereenkomst (zie bijlage 3*)
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergaderig van 13-05-2023 (opgenomen in het derde mededelingenblad van 2023 en op het ledengedeelte van onze website) (zie bijage 4*)
 5. Jaarverslag over 2023 (zie bijlage 5*)
  Het jaarverslag staat uiterlijk 12 april op het ledengedeelte van de website.
  De volgende punten worden apart behandeld:

  1. Financieel verslag 2023 en vaststelling begroting 2024
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Benoeming kascontrolecommissie
  4. Dechargeverlening aan het bestuur
 6. Fit2Breed (zie bijlage 6*)
 7. Begroting en contributie (zie bijlage 5*)
  1. Begroting 2024 en voorlopige begroting 2025
  2. Vaststelling contributie 2025
 8. Statuten en Huishoudelijk reglement
  1. Wijziging en algehele opnieuw vaststelling van de statuten van de vereniging (zie bijlage 8a1* en 8a2*)
  2. Wijziging en algehele opnieuw vaststelling van het huishoudelijk reglement van de vereniging (zie bijlage 8b1* en 8b2*)
 9. Beleidsplan (zie bijlage 9*)
 10. Bestuursverkiezing
  In 2024 zijn aftredend voorzitter mw. K. Ueckert en dhr. F.A.M. van Dorp.
  Mw. K. Ueckert stelt zich herkiesbaar en dhr. F.A.M. van Dorp stelt zich niet herkiesbaar.

  1. Het bestuur stelt voor mw. K. Ueckert als voorzitter te herbenoemen
  2. Het bestuur stelt voor om mevrouw A. Pitman te benoemen als bestuurslid. (zie bijlage 10b*)

   
  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om tegenkandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken