ALV en fokkerijbijeenkomst

Kaart wordt geladen...

Wanneer
24 okt 2020
13:00-17:00

Locatie Hotel De Witte Bergen


Onderaan deze pagina vindt u de convocatie voor de Fokkerijbijeenkomst.

Convocatie

Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op 24 oktober 2020

Aanvang vergadering 13.00 uur.

Gezien de huidige richtlijnen dient u zich vooraf – uiterlijk 17 oktober 2020 – aan te melden voor deze vergadering bij secretaris@kooikerhondje.nl.
Deze vergadering is in deze bijzondere tijd alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging.

De bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in mededelingenblad nr.1 van 2020

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11-05-2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Goedkeuring Jaarverslagen over 2019
  1. Secretariaat
  2. Informatiecommissie
  3. Toetsingscommissie
  4. Evenementencommissie
  5. Redactie van het mededelingenblad
 6. Financiën
  1. Verslag penningmeester over 2019
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Goedkeuring jaarrekening 2019 / decharge verlening aan het bestuur
  4. Vaststelling begroting 2020/2021
  5. Benoeming kascontrolecommissie
  6. Vaststellen contributie 2021
   Het bestuur vraagt u in te stemmen met het ongewijzigd handhaven van de contributie voor 2021.
 7. Bestuursverkiezing
  In 2020 zijn aftredend mw. C. Cop-Bronkhorst, mw. L.M. Adams en mw. R.H. Ludema-Huitema.
  De dames C. Cop-Bronkhorst, L.M. Adams en R.H. Ludema-Huitema stellen zich herkiesbaar.

  1. Het bestuur stelt voor mw. C. Cop-Bronkhorst te herbenoemen
  2. Het bestuur stelt voor mw. L.M. Adams te herbenoemen
  3. Het bestuur stelt voor mw. R.H. Ludema-Huitema te herbenoemen

  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de Ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor akkoord te tekenen.

 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te bezoeken

Wel kan de situatie rondom het coronavirus snel wijzigen, kijk daarom vlak voor de vergadering nog eens op de website.


Convocatie

voor de Fokkerijbijeenkomst, te houden op 24 oktober 2020

Deze bijeenkomst wordt gehouden aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering om circa 15.00 uur.

Gezien de huidige richtlijnen dient u zich vooraf – uiterlijk 17 oktober 2020 – aan te melden voor deze bijeenkomst bij secretaris@kooikerhondje.nl.
Deze bijeenkomst is in deze bijzondere tijd alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging.

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken populatie
 4. Fokkerijbegeleidingsmodule Fit2bree
 5. Rondvraag