Fokkerijbijeenkomst en ALV

Kaart wordt geladen...

Wanneer
20 nov 2021
13:00-17:00

Locatie Hotel De Witte Bergen


CONVOCATIE

Voor de Fokkerijbijeenkomst, te houden op 20 november 2021

Deze bijeenkomst wordt gehouden voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering.

In verband met de planning dient u zich persoonlijk vooraf – voor 13 november 2021 – aan te melden voor deze bijeenkomst via deze website.
Deze Fokkerijbijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging.
Op basis van de huidige coronaregels dient u bij toegang tot de locatie een QR-code van een vaccinatie dan wel van een negatief testbewijs te kunnen tonen.

De uiterste aanmelddatum is verstreken

Agenda
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken populatie
 4. Stand van zaken fokkerijbegeleidingsmodule Fit2breed
 5. Bespreking wijzigingen Verenigingsfokreglement (VFR)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

CONVOCATIE
Voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 20 november 2021

Deze bijeenkomst wordt gehouden aansluitend aan de Fokkerijbijeenkomst.
Aanvang vergadering 15:30 uur.

In verband met de planning dient u zich persoonlijk vooraf – voor 13 november 2021 – aan te melden voor deze vergadering via deze website.
Deze ALV is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging.
Op basis van de huidige coronaregels dient u bij toegang tot de locatie een QR-code van een vaccinatie dan wel van een negatief testbewijs te kunnen tonen.

De uiterste aanmelddatum is verstreken

Stukken t.b.v. de vergadering

De betreffende stukken * staan op het ledengedeelte van onze website.

Agenda
 1. Opening en welkomstwoord van de voorzitter
 2. Mededelingen en vaststellen van de agenda
 3. Notulen van de ALV van 17 april 2021 *
 4. Notulen van de ALV van 29 juni 2021 *
 5. Bestuursverkiezingen
  In de ALV van 29 juni 2021 heeft de heer J. Rip met onmiddellijke ingang zijn functie als penningmeester – en daarmee zijn bestuursfunctie – neergelegd, waarmee een vacature is ontstaan in het bestuur. Het bestuur heeft de heer W.C. van der Hoeven bereid gevonden deze vacature te vervullen. Het bestuur stelt voor de heer W.C. van der Hoeven te benoemen tot bestuurslid.

  Op grond van art.7 van de statuten is de mogelijkheid voor leden om kandidaten voor te dragen. Een
  voordracht door de leden moet schriftelijk door tenminste tien leden uiterlijk een week voor de
  ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend. Ook dient de kandidaat de verklaring voor
  akkoord te tekenen.

 6. Voorstellen tot wijziging van het Verenigingsfokreglement (VFR) *
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Het bestuur roept alle leden op aan deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering deel te nemen