Dispensatie exterieur

Verlenging dispensatieregeling tot en met 30 juni 2022

In verband met de coronamaatregelen kunnen voorlopig geen tentoonstellingen worden georganiseerd. Het bestuur heeft om deze reden besloten de huidige dispensatieregeling te verlengen tot en met 30 juni 2022. De tekst van de regeling (d.d. 18 april 2021, tekstueel aangepast 16 juni 2021, herzien en aangepast 28 december 2021) treft u hieronder aan.

Voor honden die i.v.m. de beperkingen door coronamaatregelen niet gekeurd kunnen worden geldt het volgende:

Bij teven wordt eenmalig dispensatie verleend (voor één nest) als de hond aan onderstaande voorwaarden voldoet

Bij reuen wordt eenmalig dispensatie verleend voor twee dekkingen in binnen- en/of buitenland als de hond aan onderstaande voorwaarden voldoet

  • Alle gezondheidsonderzoeken moeten aantoonbaar zijn uitgevoerd en de resultaten moeten voldoen aan de regels van het VFR.
  • Dispensatie wordt verleend aan honden die voldoen aan de leeftijdseisen van het VFR, dat wil zeggen dat de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking tenminste 15 maanden moet zijn (Art. 2.2.3) en de teef niet eerder gedekt mag worden voor de dag dat zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt (Art. 3.3.1)
  • Reuen waarvoor dispensatie is verleend, kunnen op een aparte, tijdelijke dekreuenlijst geplaatst worden en mogen twee keer ingezet worden als ze voldoen aan bovenstaande regels.
  • Voor alle honden geldt dat ze na deze dispensatie wel de ontbrekende keurverslagen en gedragsverklaring moeten behalen alvorens ze verder ingezet mogen worden voor de fokkerij.
  • Reuen die alle benodigde gezondheidsonderzoeken hebben doorlopen, en wat betreft exterieur en gedragsverklaring voldoen, maar waarvan de schofthoogtemeting nog ontbreekt, mogen op de dekreuenlijst geplaatst worden. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet moet bij deze honden alsnog de schofthoogte opgemeten worden.
Ter informatie nog het volgende
  • Het bestuur is voornemens op 9 april 2022 een nestkeuring te organiseren voor honden, geboren in het jaar 2020. Ook wordt deze dag een regionale keuring georganiseerd. Beide keuringen gaan alleen door als de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten.
  • In 2021 zijn twee fokgeschiktheidskeuringen georganiseerd. Met twee op een fokgeschiktheidskeuring behaalde verslagen (vermelding: hond voldoet aan de exterieureisen) voldoet de hond blijvend aan de exterieureisen van het VFR. De hond moet dan wel op de dag van de keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
  • Voor nieuwe aanvragen betreffende dispensatie, kunt u een verzoek met daarbij de volledige stamboekgegevens van de hond, plus alle kopieën van de aanwezige exterieurverslagen en gezondheidsonderzoeken, indienen bij de secretaris (secretaris@kooikerhondje.nl)