Hoe wordt uw hond een dekreu

Er zijn meer dekreuen nodig

Jaarlijks worden er van het Nederlandse Kooikerhondje heel wat reuen geboren. Helaas wordt slechts een enkeling van deze reuen later ingezet als dekreu. Voor het voortbestaan van ons geliefde ras is het van groot belang dat er meer reuen gaan deelnemen aan de fokkerij.

Dus heeft u een gezonde reu met een leuk karakter en een goede afstamming? Lees dan onderstaande informatie eens door om te kijken wat de mogelijkheden zijn om hem in te zetten als dekreu.

Om te mogen worden ingezet als dekreu, moet de hond aan een aantal voorwaarden voldoen. De gedetailleerde uitleg van deze voorwaarden vindt u in het Verenigingsfokreglement (VFR) waarnaar steeds zal worden verwezen. Dit reglement heeft tot doel om op een verantwoorde wijze m.b.t. gezondheid, karakter en uiterlijk het ras voort te zetten en waar nodig te verbeteren.

De voorwaarden op een rijtje

Allereerst moet de reu in bezit zijn van een officiële FCI-stamboom en twee normaal ingedaalde testikels hebben. Voordat hij mag dekken moet aan álle voorwaarden van het VFR voldaan zijn en moet hij de minimale leeftijd van 15 maanden bereikt hebben.
De volgorde van uitvoeren van de verschillende hieronder beschreven onderdelen is niet belangrijk.

Gezondheid
 1. Patella luxatie
  De hond moet onderzocht worden op de aanwezigheid van patella-luxatie. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de knieschijf uit het kniegewricht te verplaatsen is, waardoor ernstige problemen met lopen kunnen ontstaan.

  • Voor dit onderzoek moet de hond minimaal 12 maanden oud zijn.
  • Het knieonderzoek kan (na inschrijving) worden uitgevoerd op de jaarlijkse nest- en regionale keuring van de vereniging te Beusichem.
  • Het knieonderzoek kan ook (op afspraak) worden uitgevoerd bij een daartoe erkende specialist. Een overzicht van deze specialisten vindt u voorin het mededelingenblad en op de website van de Raad van Beheer.
  • Bij het onderzoek dient u een fotokopie van het registratiebewijs van de hond mee te brengen.
  • Indien er patella-luxatie graad 2 of hoger wordt geconstateerd wordt de hond uitgesloten van fokkerij.
  • Honden met graad 1 patella-luxatie worden niet uitgesloten, maar mogen enkel gecombineerd worden met een teef die vrij is bevonden.
  • Het onderzoek hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd.
  • Zie ook VFR art. 4.3.5
  • De uitslag wordt niet automatisch doorgegeven aan de VHNK. Een kopie van de uitslag kunt u zelf sturen aan: Infocommissie Diana Hillen, De Bongerd 5, 7597 MP Saasveld of mailen naar d.hillen@kooikerhondje.nl
 2. Oogziektes
  De hond moet worden onderzocht op de aanwezigheid van erfelijke oogaandoeningen.

  • Voor dit onderzoek moet de hond minimaal 12 maanden oud zijn.
  • Het onderzoek kan (op afspraak) worden uitgevoerd door een daartoe erkende specialist. Een overzicht van deze specialisten vind u achterin het mededelingenblad of op de website van de Raad van Beheer.
  • De uitslag van dit onderzoek is officieel max. 12 maanden geldig. De vereniging hanteert echter een geldigheidsduur van max. 24 maanden. Na 24 maanden moet het onderzoek herhaald worden. Zolang er met de hond gefokt wordt moet het oogonderzoek elke 24 maanden opnieuw worden uitgevoerd.
  • In principe mogen alleen honden met de uitslag erfelijke oogaandoeningen “vrij”, worden ingezet voor de fok.
  • Voor het inzetten van dieren waarvan familieleden blijken te lijden aan erfelijke oogaandoeningen gelden aanvullende voorwaarden.
  • Zie hiervoor VFR art. 4.3.3
  • De VHNK ontvangt de uitslag via de Raad van Beheer. Dit duurt echter een aantal maanden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om zelf een kopie van de uitslag te sturen aan: Infocommissie Diana Hillen, De Bongerd 5, 7597 MP Saasveld of mailen naar d.hillen@kooikerhondje.nl
 3. ENM en VWD
  De hond moet een DNA-screening ondergaan naar drager-/lijderschap van Erfelijke Necrotiserende Myelopathie (ENM) en Von Willebrands Disease (vWD)

  • Laat door uw eigen dierenarts 4 ml EDTA-bloed afnemen.
  • Dit bloed moet opgestuurd worden naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht. Het formulier voor afnemen en insturen van het bloed vindt u op: Data VWD en ENM onderzoek. Beide tests kunnen tegelijk worden aangevraagd.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan het begin van de oneven maanden: januari – maart – mei – juli – september – november. Alle bloedmonsters die vóór of op de 1e dag van deze testmaanden binnen zijn, worden getest. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van een deel van de kosten van dit onderzoek, moet de hond ten tijde van het onderzoek minimaal 12 maanden oud zijn. Voor aanvragen van de subsidie zie Subsidieregeling ENM en VWD
  • Indien de hond “lijder” blijkt van één of beide aandoeningen, wordt hij uitgesloten van fokkerij.
  • Indien de hond “drager” blijkt van vWD wordt hij uitgesloten van fokkerij.
  • Indien de hond “drager” blijkt van ENM wordt hij niet uitgesloten, maar mag alléén worden gecombineerd met een teef die “vrij” is van deze aandoening.
  • Zie ook VFR art. 4.3.1 en art. 4.3.4
  • De uitslag wordt niet automatisch doorgegeven aan de VHNK. Een kopie van de uitslag kunt u zelf sturen aan: Infocommissie Diana Hillen, De Bongerd 5, 7597 MP Saasveld of mailen naar d.hillen@kooikerhondje.nl
 4. Met betrekking tot de gezondheid zijn er nog enkele regels ten aanzien van het voorkomen van epilepsie (VFR art. 4.3.2.), knikstaarten (VFR art. 4.3.6), overige gezondheidsproblemen (VFR art. 4.3.7) en diskwalificerende fouten (VFR art. 4.4).
Karakter

Alvorens een hond ingezet mag worden voor de fokkerij moet er een gedragsverklaring worden aangevraagd. (zie VFR art 1.7 onderdeel E t/m H)
Het gedrag van het Kooikerhondje is een belangrijk punt om rekening mee te houden in de fokkerij.

 • De gedragsverklaring wordt afgegeven op basis van informatie uit benodigde keurverslagen.
 • Er zijn minimaal 2 keurverslagen nodig waarin géén negatieve opmerkingen worden gemaakt m.b.t. het gedrag van de hond.
  • De eerste op een leeftijd van tenminste 12 maanden
  • De tweede op een leeftijd van tenminste 15 maanden
 • Indien er meerdere keurverslagen van de hond bekend zijn, geldt er een maximum aan het aantal negatieve opmerkingen over het gedrag. Zie VFR art. 1.7 onderdeel F.
 • De keuringen dienen te worden uitgevoerd door verschillende voor het Nederlandse Kooikerhondje erkende Nederlandse keurmeesters tijdens een door de VHNK georganiseerde keuring, dan wel tijdens een officiële (inter-)nationale keuring. Keurverslagen van shows van regionale kynologen clubs zijn niet geldig.
 • De gedragsverklaring kan worden aangevraagd via de website: Aanvraag gedragsverklaring. Of bij de Commissie Informatievoorziening, fokkerij, gezondheid en gedrag, door de benodigde keurverslagen te mailen naar info-cie@kooikerhondje.nl o.v.v. aanvraag gedragsverklaring.
 • Er is géén aparte gedrags- of werkgeschiktheidstest voor het Nederlandse Kooikerhondje.
Exterieur

Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse Kooikerhondje ook qua uiterlijk behouden blijft zijn er enkele regels opgesteld m.b.t. het exterieur, waaraan een hond moet voldoen om ingezet te mogen worden voor de fokkerij.

 • Hiervoor zijn minimaal 2 keurverslagen nodig, waarbij er minimaal 1x de beoordeling Zeer Goed is gehaald.
  • De eerste op een leeftijd van tenminste 12 maanden
  • De tweede op een leeftijd van tenminste 15 maanden
 • De keuringen dienen te worden uitgevoerd door verschillende voor
  Nederlandse Kooikerhondje erkende keurmeesters tijdens een door de VHNK georganiseerde keuring, dan wel tijdens een officiële (inter-)nationale keuring. Keurverslagen van shows van regionale kynologen clubs zijn niet geldig.
 • De hond mag in beide keurverslagen geen ernstige of diskwalificerende fouten hebben.
 • De gewenste schofthoogte voor een reu is 37-42 cm. Echter uitzonderingen hierop worden niet per definitie uitgesloten van de fokkerij. De schofthoogte hoeft niet officieel gemeten te worden, tenzij u uw reu wilt laten registreren op de dekreuenlijst van de Vereniging.
 • Zie ook VFR art. 7
Dekreuenlijst

Wanneer u alle bovenstaande benodigde uitslagen heeft verzameld kunt u uw reu bij de vereniging aanmelden als dekreu. Er is namelijk de mogelijkheid om uw reu te laten plaatsen op een (openbare) dekreuenlijst van de vereniging, maar dit is niet verplicht. Om op de dekreuenlijst geplaatst te worden geldt als extra voorwaarde dat u zelf lid moet zijn van de Vereniging. Aanmelden kan via de website: Aanmelden dekreu. Aanmeldingsformulieren (Word) zijn te vinden op de website Documenten fokkerij en zijn tevens verkrijgbaar via info-cie@kooikerhondje.nl.

Indien u uw reu liever niet op deze lijst plaatst, mag u er wel mee fokken mits hij aan bovenstaande voorwaarden voldoet. U zult dan alleen zelf wat meer moeite moeten doen om bekend te maken dat uw reu beschikbaar is voor dekkingen. Meestal is het zo dat de eigenaar van een teefje de eigenaar van een reu benadert met een voorstel voor een dekking. Zorg er dus voor dat uw reu gezien wordt, niet alleen op shows maar ook op andere evenementen van de vereniging.

Tijdens een wandeling kunnen er soms leuke contacten ontstaan.
Mocht een teefeigenaar interesse hebben in uw reu voor een dekking, ga dan eens met elkaar om de tafel om te kijken of jullie honden een goede combinatie zijn. Denk eraan, ook uw reu is voor 50% verantwoordelijk voor het nageslacht. En kijk hierbij niet alleen naar jullie eigen twee honden, maar ook naar hun achterliggende families. Informatie kan gevonden worden in de stambomen, het uitgebreide clubregister (PDF) en alle documentatie in de online database van ZooEasy. Indien gewenst kunt u hierbij hulp krijgen van de vereniging.

Nog een paar dingen om extra op te letten:

 • Combinaties van een reu met zijn (half)zus, moeder, grootmoeder, dochter of kleindochter zijn NIET toegestaan.
 • Een reu mag per jaar maximaal 3 geslaagde dekkingen verrichten in NL, met een totaal van max. 15 geslaagde dekkingen in NL gedurende zijn leven.
 • Daarnaast mag een reu in zijn leven max. 10 dekkingen verrichten in het buitenland, waarvan max. 3 per land.

Voor de complete informatie verwijzen wij u naar het Verenigingsfokreglement van de Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje.

Voor vragen kunt u zich te allen tijde wenden tot de informatiecommissie.