Subsidie DNA-testen en genotypering

Nieuwe regeling

Voor onderzoek naar VWD, ENM en PM was er een subsidieregeling die voorzag in een bijdrage van € 27,50 per hond.
Door de komst van genotypering waarbij ook op VWD kan worden gecontroleerd is er een nieuwe situatie ontstaan. De VHNK is daarom van mening dat de oude regeling niet meer op dezelfde wijze kon worden gehandhaafd.

Naast het belang van onderzoek naar VWD, ENM en PM, is de VHNK van mening dat ook een regeling voor genotypering belangrijk is. Genotypering kan een stimulans zijn om meer kooikerhondjes beschikbaar te krijgen voor de fokkerij.

Wanneer meer honden worden ingezet in de fokkerij, zal dit een positief effect hebben op het vasthouden van de genetische diversiteit van het ras als geheel, wat zeer wenselijk is.
Door ook genotypering onderdeel te maken van de subsidieregeling hopen wij als VHNK het gebruik van meer verschillende kooikerhondjes in de fokkerij te kunnen stimuleren en op deze wijze het verlies aan genetische diversiteit zoveel mogelijk te kunnen beperken.

De subsidieregeling is daarom opnieuw beoordeeld en door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 24-08-2023.
Per 1 november 2023 treedt de onderstaande regeling in werking waarbij de voorgaande subsidieregeling komt te vervallen.

Subsidieregeling voor onderzoek VWD, ENM, PM en genotypering

Leden van de Vereniging VHNK, zowel in Nederland als in het buitenland, kunnen € 27,50 subsidie krijgen voor de combinatie van DNA-onderzoek naar VWD, ENM en PM en genotypering.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie
 • U bent lid van de VHNK;
 • U bent in het bezit van een raszuiver kooikerhondje met een NHSB-stamboom of een FCI erkende stamboom;
 • U geeft toestemming voor de opname van de resultaten in Fit2Breed;
 • U geeft toestemming om resultaten van de genotypering op te nemen in ZooEasy en het Clubregister;
 • U bent eigenaar van de hond waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Let op – de subsidie kunt u alleen krijgen voor de combinatie van:

 • Bloedmonsters VWD * , ENM en PM via Universiteit Utrecht
 • Genotypering via EMBARK of WISDOM

Deelaanvragen komen niet voor subsidie in aanmerking.
* VWD via een bloedmonster is niet meer verplicht i.c.m. genotypering omdat deze ook is opgenomen in de test voor de genotypering.

Subsidie-aanvraag

Om de subsidie te verkrijgen dient u kopieën van de uitslagen, met een kopie van de rekeningen (in pdf-formaat) op te sturen, met een verzoek tot uitbetaling van de subsidie.

De aanvraag dient verder voorzien te zijn van:

 • Uw volledige naam, overeenkomend met tenaamstelling bankrekening
  (Wanneer dit afwijkt van de ledenadministratie, ook uw naam zoals u die voor de ledenadministratie hebt opgegeven)
 • Woonplaats en adres zoals in de ledenadministratie bekend is
 • E-mailadres
 • Het volledige IBAN-nummer
  • Voor leden buiten NL binnen de EU ook de Swift/BIC code
  • Voor leden buiten de EU, rekeningnummer en naam/adresgegevens van de bank

Subsidie zal alleen worden verstrekt wanneer er geen betalingsachterstand is.

De aanvraag voor subsidie moet binnen 1 maand na ontvangst van de laatst ontvangen uitslag worden ingediend.
Bij vragen kunt u mailen naar subsidie@kooikerhondje.nl


Overgangsregeling

Hebt u nog geen subsidie aangevraagd onder de oude regeling, en de genotypering en bloedonderzoek op VWD, ENM en PM heeft vóór 01-11-2023 plaatsgevonden, dan kunt u alsnog tot uiterlijk 31 december 2023 een aanvraag voor de subsidie indienen.


 

Kijk hier wanneer het onderzoek plaatsvindt: Data DNA-onderzoek.