Nieuwe regels registratie hond

Per 1 november 2021 vernieuwd Identificatie & Registratiesysteem Hond

Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

Meer lezen over wat er voor u gaat veranderen als fokker? Ga dan naar:

Registratie van honden | RVO.nl | Rijksdienst

Uitslag DNA analyse Fit2Breed

Uitslag DNA analyse als input voor Fit2Breed

In de afgelopen periode zijn voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe app Fit2Breed een groot aantal (gesponsorde) DNA swabs verspreid voor afname onder recent gebruikte en binnenkort beschikbare fokdieren. In de app worden stamboomdata gecombineerd met DNA-data. De app wordt ontwikkeld om de fokker een hulpmiddel te bieden in de keuze van een geschikte partner voor zijn/haar teefje.

Aangezien van reeds veel fokdieren DNA beschikbaar is, is hierbij door de VHNK een selectie gemaakt in de te benaderen fokdieren. De afgenomen samples zijn eerder dit jaar verzameld door de Universiteit Utrecht waarna de DNA samples als batch richting Wisdom Panel zijn verzonden voor de uitvoering van de DNA analyse. Het verzamelen van deze DNA samples heeft enige extra tijd gevraagd, wat ervoor heeft gezorgd dat de resultaten van de tweede serie samples eind maart jl. richting de eigenaren zijn verzonden.

Wat kan ik met de uitslag?

Vanuit Wisdom ontvangt elke eigenaar een e-mail dat het DNA testrapport van de hond beschikbaar staat op het account wat aangemaakt moest worden voor het registreren van de swabs. In dit testrapport is te lezen dat het DNA van de hond is gescreend voor diverse genetische aandoeningen.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, met uitzondering van VWD, dit aandoeningen betreffen welke veelal niet binnen het ras voorkomen. De meest belangrijke data welke middels de DNA analyse is verkregen is de vaststelling van de genetische diversiteit van de hond. Deze data is van belang als input voor Fit2Breed voor de bepaling van de genetische variatie.

Wat moet ik met de uitslag?

Naar aanleiding van de ontvangen e-mail vanuit Wisdom Panel hoeft u verder geen actie te ondernemen door bijv. het DNA test rapport door te sturen naar de VHNK ter opname in de app Fit2Breed. De testresultaten komen automatisch beschikbaar ter verwerking in deze app en vormen hiermee de benodigde input voor het bepalen van de genetische variatie binnen het ras. De verkregen resultaten vormen hiermee een belangrijke bijdrage aan de nieuwe app Fit2Breed, welke ons hopelijk op zeer korte termijn zal helpen om op een verantwoorde manier gezonde en sociale kooikerhondjes te fokken.

Outcross project Finland

Kooikerhondje: het outcross project in Finland

Bijdrage van de Finse Kooikervereniging “Suomen Kooikerhondje ry”

Waarom?

De belangrijkste reden voor het starten van dit outcross project betreft de diverse gezondheidsproblemen binnen het ras: Polymyositis, diverse auto-immuun ziektes, nieraandoeningen, onvruchtbaarheid (voornamelijk waargenomen bij reuen). Het veranderen van het temperament van het kooikerhondje is niet het doel van deze outcross. Voor de outcross is gezocht naar rassen die overeenkomstige eigenschappen als het kooikerhondje hebben of eigenschappen welke kunnen resulteren als een positieve toevoeging (sociaal, durf, nieuwsgierigheid en een lagere gevoeligheid voor geluid).

Hoe?

De rassen en individuen die binnen dit project worden gebruikt, worden als eerste stap goedgekeurd door de fokcommissie van de Finse kooikervereniging “Suomen Kooikerhondje Ry”. Als volgende stap wordt goedkeuring gevraagd bij de Finse Kennelclub. De kennelclub heeft uiteindelijk de beslissende stem welke rassen en individuen voor een outcross worden gebruikt.

Ongeacht het ras ondergaan alle ingezette fokdieren de gezondheidheidsonderzoeken die reeds worden gehanteerd door de Finse kooikervereniging (ogen, heupen, patella). Kooikerhondjes die binnen dit project worden ingezet, dienen tevens te worden onderzocht op VWD en ENM. Daarnaast wordt voor elk ingezet individu het gedrag en temperament geëvalueerd (hondenshows, mentale testen of jachtresultaten bijv.). Kooikerhondjes die worden ingezet binnen het outcross project dienen tevens minimaal een ZG (zeer goed) te hebben behaald op een hondenshow in de leeftijd van 15 maanden of ouder. Fokdieren welke binnen het project worden ingezet dienen minimaal 3 jaar oud te zijn en minstens één keer eerder een nest te hebben gegeven.

Het presenteren van een ras omvat onder andere het geven van informatie omtrent het gedrag, gezondheid (incl. gezondheidsproblemen) en exterieur. Een korte samenvatting over de historie van het ras wordt tevens hierin meegenomen. Rassen die gebruikt worden in het outcross project dienen qua temperament en algehele uiterlijk zo goed als mogelijk aan te sluiten bij het kooikerhondje (bijv. andere spaniels) en geen sterke werkeigenschappen te bezitten. Ook rassen uit andere FCI-groepen komen mogelijk in aanmerking.

De eerste generatie outcross pups (F1) worden grondig beoordeeld op gezondheid, temperament en exterieur. Van de eerste generatie (F1) is het streven om zoveel mogelijk individuen in te zetten voor de fokkerij. Enkel individuen die niet voldoen aan de gezondheids- en temperament vereisten worden uitgesloten van de fokkerij. De F1 individuen worden geregistreerd in een “EJ-register” (EJ = niet voor fokkerij). Wanneer de individuen blijken te voldoen aan de vooraf opgestelde criteria omtrent gezondheid en temperament, worden ze overgeschreven naar een “ER-register” (ER betreft een speciaal register welke kan worden gebruikt voor de fokkerij).

Tevens zal binnen het project gebruik worden gemaakt van alle beschikbare registratie- en hulpmiddelen als bijv. het clubregister, de Finse fokkerij database (KoiraNet) en Fit2breed.

Wanneer? Voor hoe lang?

Het outcross project betreft een doorlopend project. Het is de wens om te starten met 3-5 outcross nesten met verschillende rassen binnen de komende vijf jaar (2021-2026).
Na deze eerste outcross nesten en de eerste F4-generatie zullen er meerdere nesten worden gepland. Bijvoorbeeld elke 5 jaar om de genetische diversiteit te vergroten. Dit project wordt gezien als een aanvulling op andere methodes om de genetische diversiteit binnen een ras te vergroten (export, import, buitenlandse mannelijke dekkingen en het gebruik van verschillende fokdieren).

Goedkeuringen (tijdlijn)
  • In maart 2019 heeft de Finse kooikervereniging gestemd over een outcross project: dit werd goedgekeurd.
  • In juni 2020 heeft de Finse Spaniel Club goedkeuring gegeven voor deelname aan het outcross project.
  • In september 2020 heeft de VHNK haar visie gegeven op het voorgestelde outcross project.
  • In januari 2021 heeft de Finse Kennelclub haar goedkeuring gegeven voor het outcross project.
    • Het outcross project dient nog verder te worden uitgewerkt en gespecificeerd, echter heeft de Finse Kennelclub reeds toestemming gegeven voor het maken van 1 outcross combinatie zonder een volledig uitgewerkt en afgerond projectvoorstel.

Kennisgeving van de VHNK

Van de Finse Kooikerhondjeclub “Suomen Kooikerhondje ry” is ons medegedeeld dat de Finse Kennelclub het verzoek om outcross heeft goedgekeurd. Een verzoek welke enige tijd geleden is ingediend door de Finse Kooikerhondjeclub.

In de loop van de vergunningsprocedure werd de aanvraag ook ingediend bij het VHNK. Het bestuur heeft dit besproken en de Finse Kooikerhondjeclub op een aantal kernzaken gewezen. Volgens de VHNK is een outcross op dit moment niet de meest wenselijke manier om de inteelt problematiek aan te pakken. Het plan van de VHNK voorziet om met behulp van een fokbegeleidingsprogramma naar een grotere genetische variëteit te komen. In Finland lopen fokkers tegen gezondheidsproblemen aan die gerelateerd kunnen – maar niet moeten – zijn aan inteelt. Dezelfde problemen ervaren we in Nederland niet. De outcross blijft een zelfstandige beslissing van de Finse club. De club heeft wel een goed doordacht plan gemaakt en zorgt voor een goede doorvoering.

Recent hebben wij het nieuws ontvangen dat, in het kader van het outcross project, een teefje door twee verschillende “working-cocker reuen” is gedekt. Het hele project zal zorgvuldig worden gedocumenteerd en gecontroleerd. We vertrouwen erop dat de samenwerking met de Finse Club goed zal blijven en dat de hele kooikerwereld kan leren van de ervaringen.

Kerstin Ueckert
Voorzitter Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

Stamboekregistratie digitaal

Wijziging stamboekregistratie bij Raad van Beheer (RvB)

Fokkers en kopers let op, sinds 1 december 2020 is de procedure voor overschrijving van de stamboekregistratie bij de RvB gewijzigd.

Waar wij voorheen werkten met papieren registratie dient nu alles digitaal geregeld te worden in het programma IT4Dogs van de RvB. We adviseren de verkopers/fokkers de puppykopers goed in te lichten over de te volgen procedure.

Voor de volledige informatie verwijzen we naar de site van de RvB. Hier staat uitvoerig omschreven hoe men dient te handelen: Houden van Honden – IT4Dogs