Privacyverklaring

van de vereniging “Het Nederlandse Kooikerhondje”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Het Nederlandse Kooikerhondje” (hierna “VHNK”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de VHNK, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de VHNK georganiseerd evenement, waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de VHNK verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging “Het Nederlandse Kooikerhondje”, Arsumerdijk 1, 9023 AN Jorwert, KvK-nummer 40397080, e-mailadres secretaris@kooikerhondje.nl, website https://www.kooikerhondje.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via penningmeester@kooikerhondje.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de VHNK?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de VHNK verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum;
 2. adres en/of eventueel postadres;
 3. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 4. naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Kooikerhondje(s) ter vermelding in het clubregister;
 5. keurverslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kampioenschaps)clubmatches, ter publicatie in ons mededelingenblad en op onze website;
 6. resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Kooikerhondje(s) ter publicatie in ons mededelingenblad, in het clubregister en op onze website;
 7. foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons mededelingenblad, op onze website en voor promotiedoeleinden;
 8. alles rond de fokkerij.
3. Met welk doel verwerkt de VHNK deze persoonsgegevens?

De VHNK verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de VHNK, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Kooikerhondje(s);
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (kampioenschaps)clubmatches, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de VHNK en u te informeren over de ontwikkelingen van de VHNK;
 5. de VHNK gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u haar mededelingenblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de VHNK; afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk.
4. Bewaartermijnen

De VHNK verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit aan de VHNK volgens de wettelijke bewaartermijnen is toegestaan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de VHNK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien de VHNK voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de VHNK, als verantwoordelijke, met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.
6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De VHNK verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 1. per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van de VHNK aan de koepelorganisatie, waarbij de VHNK is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 2. vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de VHNK aan de drukker van het mededelingenblad van de VHNK, die zorg draagt voor het drukken en verzenden van het mededelingenblad aan de leden, adverteerders en relaties van de VHNK
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen en klachten
 1. Via de secretaris@kooikerhondje.nl van de VHNK kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De VHNK zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2A, B en C kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@kooikerhondje.nl).
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de VHNK uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@kooikerhondje.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
8. Beveiligen

De VHNK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de VHNK maakt gebruik van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de VHNK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de VHNK via het emailadres: secretaris@kooikerhondje.nl.

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 13 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website https://www.kooikerhondje.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.